დამკვეთი: სასტუმრო რუმსი

საჭიროება: კომპანია რუმს, ელექტროენერგიის უწყვეტად მიწოდების მიზნით, ესაჭიროებოდა დიზელ გენერატორების კომპლექტი, რომელსაც დაამონტაჟებდნენ ბაკურიანში მდებარე სასტუმროში.

აგებული სისტემა: სპეციალისტებით დაკომპლექტებულმა ენსოლის გუნდმა დაამონტაჟა 1130 კვა სიმძალვრის დიზელ გენერატორი, რომელიც მათ დაეხმარათ ეფექტიანობის გაუმჯობესებასა და უწყვეტი ელექტრო ენერგიის უზრუნველყოფაში.