როცა გენერატორის, როგორც დამოუკიდებელი ელექტრო წყაროს გამოყენების საკითხი დგება, ძალზე მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, სისტემის საჭიროება ერთფაზიანია თუ სამფაზიანი. ფაზების მიხედვით დიზელ გენერატორები არის ერთფაზა და სამფაზა, სწორედ ამიტომ, მომხმარებლებს ხშირად უჩნდებათ დამატებითი კითხვები ავტონომიური კვების წყაროს ამ ორ სახეობას შორის განსხვავების შესახებ, რა დროს რომლის გამოყენებაა შესაძლებელი და უპირატესი?

ერთფაზიანი ელექტროენერგიის განაწილება ჩვეულებრივ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის, საცხოვრებელ ადგილებში, ქალაქებში და ასევე სოფლად, სადაც დატვირთვები მცირე და იშვიათია, სამფაზიანი სადისტრიბუციო ქსელის შექმნის ღირებულება კი მაღალია.

ერთფაზა გენერატორში, სტატორს აქვს მთელი რიგი გრაგნილები, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული და ქმნის ერთ წრეს, რომლის მასშტაბით წარმოიქმნება გამომავალი ძაბვა. თანაბარი ძაბვა ფაზაში მყოფი ყველა სტატორის გრაგნილზე ერთმანეთთან თანაბრად არის განლაგებული სტატორის ჩარჩოს გარშემო.

თუმცა უნდა ითქვას, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთფაზიანი გენერატორები ყოველთვის არაა საკმარისი, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სამი ფაზა იყოს საჭირო.

სამფაზიანი გენერატორები: სამფაზიან გენერატორში სამი ერთფაზიანი გრაგნილია დაშორებული ისე, რომ სტატორის თითოეულ გრაგნილში გამოწვეულ ძაბვას შორის არის 120° ფაზის სხვაობა. ელექტრული, კომუნალური და კომერციული გენერატორები სამფაზიან ენერგიას აწარმოებენ.

სამფაზიანი გენერატორი შეიძლება გარდაიქმნას ერთფაზიანად, გენერატორის შიგნით ან მის გარეთ სტატორის გრაგნილებს შორის კავშირის შეცვლით.  სამფაზიანი გენერატორი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სამი ერთფაზიანი ერთეულის კომბინაცია.

ერთფაზიან და სამფაზიან გენერატორებს შორის ერთფაზიანი გენერატორების გამომუშავება, როგორც წესი, შემოიფარგლება 25 კვტ-ით. უფრო მაღალი შეფასებისას, ერთფაზიანი ელექტროენერგიის მიწოდება სამფაზიანი გენერატორიდან უფრო იაფია, ვიდრე ერთჯერადი ერთფაზიანი დანაყოფების შეძენა უფრო მაღალი დატვირთვებისთვის.

არჩევანი ერთფაზიან და სამფაზიან გამოსასვლელზე დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, თუ რა სახის ტექნიკამ უნდა იკვებოს. ერთფაზიანი გენერატორები საუკეთესოდ შეეფერება ერთფაზიან გამოსასვლელს, ხოლო სამფაზიან გენერატორს ადვილად შეუძლია უზრუნველყოს როგორც ერთფაზიანი, ისე სამფაზიანი ენერგია.

თუ თქვენი ელექტრო სისტემის შემადგენელი კოპონენტები, აგრეგატები და აპარატურა  მუშაობს ერთფაზიან ენერგიაზე, უკეთესია აირჩიოთ ერთფაზიანი გენერატორი.  თუ თქვენ გჭირდებათ მოწყობილობების ექსპლუატაცია, რომლებიც სხვადასხვა ფაზებზე მუშაობენ, სამფაზიანი გენერატორი საუკეთესოდ მოგემსახურებათ. თუ მეპატრონე არ იყენებს სამფაზიან მოწყობილობებს, მაშინ მისთვის არაპრაქტიკულია სამფაზიანი გენერატორის შეძენა.

სამფაზიან გენერატორებთან მუშაობისას, მნიშვნელოვანია ფაზებზე დატვირთვის სწორად გადანაწილება, რადგან არ მოხდეს დისბალანსი ფაზებს შორის, ე.წ. ასიმეტრიული დატვირთვა ანუ ერთ-ერთს არ ჰქონდეს ზედმეტი დატვირთვა, რათა მწყობრიდან არ გამოვიდეს მოწყობილობები, რომლებიც მასზეა შეერთებული. ამიტომ დადგენილია, რომ ფაზებს შორის სხვაობა 20%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

სამფაზიანი გენერატორები გამოიყენება, როგორც ელექტროენერგიის სარეზერვო წყარო, ძირითადად მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვილ ორგანიზაციებში: სამედიცინო დაწესებულებებში, მაცივრებში, სადისტრიბუციო და საწარმოო ხაზებში.